Afwasmiddel Ecover Aloë Vera 950ml

Prijs (BTW Excl.)

5,14 €

Vanaf 8 stukken: 4,99 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 83
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afwasmiddel Ecover Aloë Vera 950ml

* Ecover vloeibaar afwasmiddel met citroen en aloë Vera is krachtig tegen vuil op je vaat en doet dat zonder agressieve chemicaliën. * Aangekoekte etensresten en vet maken geen kans dankzij onze vuil bestrijdende combinatie van kokosolie en suiker. Dit biologisch afbreekbare afwasmiddel laat een sprankelend schone vaat achter zonder strepen. * Dat is wat wij noemen: Smart Green Science. * De nieuwe fles gemaakt van 100% recycled plastic. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H315 - Veroorzaakt huidirritatie. * H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 - Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. * P280 - Oogbescherming dragen. * P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. * P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Alternatieven