Aceton Bleko oplossmiddel 500ml

Prijs (BTW Excl.)

4,26 €

Vanaf 8 stukken: 4,26 € /stuk
Minimum: 8
Voorraad: 163
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Aceton Bleko oplossmiddel 500ml

* Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. * Zoals lijm, verf, vet en inkt. * Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. *Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.