Afvoerontstopper Glorix Professional gel 1 liter

Prijs (BTW Excl.)

4,41 €

Vanaf 6 stukken: 4,19 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 125
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Afvoerontstopper Glorix Professional gel 1 liter

* Verwijdert snel en efficiënt de hardnekkigste ontstoppingen. * Universele gel ontstopper te gebruiken in zowel keukens als badkamers. * Voor de snelle verwijdering van blokkades in gootstenen, keukens en sanitair leidingen en afvoeren. * Snelle werking, 15 minuten formule. * Gel die hecht aan oppervlakken voor betere werking. * Veilig te gebruiken op alle type leidingen. * Verwijdert vieze geuren. * Zinkt door stilstaand water. * Kindveilige dop voor veilige applicatie. * Gevarenaanduiding; * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen". * H302 - Schadelijk bij inslikken. * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel". * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".* P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P260 "Damp niet inademen". * P280 "Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen.* P301 + P330 + P331 "NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken". * P303 + P361 + P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen." * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen". * P405 "Achter slot bewaren". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".