Alcoholdoekjes Konix oppervlakte dispenser à 100 stuks

Prijs (BTW Excl.)

5,31 €

Minimum: 1
Voorraad: 0
Aan lijst toevoegen
Uit voorraad


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Alcoholdoekjes Konix oppervlakte dispenser à 100 stuks

* De Konix Hygienic doekjes zijn verkrijgbaar in diverse varianten voor het reinigen van hand, huid en oppervlakten. * De afmeting van 1 doekje is 19.9cmx14.8cm. * De doekjes bevatten Ethyl alcohol en Propan-2-ol voor een effectieve werking. * Waterloos gebruik op alcoholbasis. * Geschikt voor dagelijks gebruik. Laat geen sporen en vlekken achter. * Aangename geur. *Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal gebruik. Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is". * P102 "Buiten bereik van kinderen bewaren". * P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P264 "Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na gebruik". * P280 "Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding". * P501 "Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving". * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen.

Alternatieven