Alleslijm Collall flacon 100ml

Prijs (BTW Excl.)

1,36 €

Vanaf 24 stukken: 1,29 € /stuk
Minimum: 1
Voorraad: 370
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Alleslijm Collall flacon 100ml

* Transparante alleslijm op oplosmiddelbasis. * Eigenschappen: vocht en waterbestendig. * Sneldrogend, sterke verlijming. * Toepassing: verlijming van papier, karton, kurk, hout, textiel, glas, steen, keramiek, leer, en diverse kunststoffen.* Let op: lijm op basis van een oplosmiddel kan (gelakte) voorwerpen aantasten.* Geschikt voor gebruik vanaf 6 jaar onder begeleiding van een oudere. * Gevarenaanduidingen; * Bevat Aceton. * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261 Inademing van damp vermijden. * P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. 1 fles x 1 stuk