Alleslijm Pattex Tixgel Tube 50gram op blister

Prijs (BTW Excl.)

4,64 €

Minimum: 1
Voorraad: 80
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Alleslijm Pattex Tixgel Tube 50gram op blister

* Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden trekt. * Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. * Ideaal voor verticale verlijmingen. * Gevarenaanduiding: * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Aanvullende informatie; * Bevat: Pijnhars; N,N''-Ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide) Kan een allergische reactie veroorzaken. * Veiligheidsaanbeveling: * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Veiligheidsaanbeveling preventie: * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261 Inademing van nevel/damp vermijden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. * Veiligheidsaanbeveling opslag: * P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. * Veiligheidsaanbeveling verwijdering: * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. 1 blister x 1 stuk

Accessories

Alternatieven