Allesreiniger Ajax limoen 1250ml

Prijs (BTW Excl.)

2,47 €

Minimum: 1
Voorraad: 243
Aan lijst toevoegen
Aan winkelwagen toevoegen


Bezorgkosten: 6,90€
Gratis levering voor bestellingen van meer dan € 89

Allesreiniger Ajax limoen 1250ml

* Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon. * Heerlijk frisse limoengeur. * Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong. * 100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil. * Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic. * Fles en dop zijn 100% recyclebaar. * Gevarenaanduiding; * H301 Giftig bij inslikken. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H330 : Dodelijk bij inademing. * H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. * H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alternatieven